ជនជាតិ​វៀតណាម ៤​នាក់​នៅក្នុង​ហាង​កាត់សក់ ម៉ាស្សា តាមផ្លូវ​សុក​ហុក ប្រើប្រាស់​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ត្រូវ​នគរបាល​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN