​គាំទ្រ​បង្កើត​យុទ្ធនាការ​រួមគ្នា​កាត់បន្ថយ​ថង់ប្លាស្ទិក ខណៈ​វា​បាន​បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​បរិស្ថាន សុខភាព​មនុស្ស​សត្វ​ – CEN