ក្រុង​សេ​ឆូ​គាំទ្រ ជម្រុញ​ចលនា​ភូមិ​ថ្មី នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ – CEN