ឮ​យូរ​ហើយ​ពី​គ្រូពេទ្យ​បុរាណ​ព្យាបាល​ជា​ជំងឺ ស្លាប់​មួយ​ចំហៀង​ខ្លួន នៅ​វៀតណាម ឥឡូវ​យើង​សាកល្បង​នាំគ្នា​ពិនិត្យមើល (​អត្ថបទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បកស្រាយ​ពី​ឃ្លីប របស់​ទូរទស្សន៍​វៀតណាម និង​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​) – CEN