មាន​លុយ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏បាន ទាស់​តែ​វា​សមរម្យ​ឬ​មិន​សមរម្យ​ប៉ុណ្ណោះ ៖ សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ធ្វើ Show ជ្រើសរើស​ប្រពន្ធ ហើយ​មេ​ប្រយោគ​គឺ​កូនប្រុស​ស្រី​ទាំង​៤​នាក់​ – CEN