នារី​និ​ន​ចារ ដ៏​មហិមា​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយ​មានតែ​១​គត់ នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ទាំងមូល​ – CEN