រដ្ឋមន្ត្រី​រៀបចំ​ដែនដី ជំរុញឱ្យមាន​ការ​គ្រប់​គ្រង់​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ឱវាទ​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN