រថ​យន្ត​ក្រុម​ហ៊ុន​ចិន​រ៉ុក​រក​រ៉ែ​មាស ឈ្មោះ​រ៉ុង​ឆេង បាន​បំផ្លាញ​ផ្លូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពល​រដ្ឋ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​មិន​អាច​ឆ្លង​កាត់​(មានវីដេអូ) – CEN