ពលរដ្ឋជិត ១០០នាក់ ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ សង្ស័យពុលអាហារ – CEN