កំណត់ហេតុ​ស្តីពី​សសរ​ស្តម្ភ​មួយ បែប​ពុទ្ធ​និយម សម័យ​នគរ​ភ្នំ​ – CEN