ការសិក្សា​៖ ស៊ុត​មួយ​គ្រាប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ អាច​ចៀសផុត​ពី​ជំងឺ​បេះដូង​ – CEN