ទាំង​មេ​កើយ ទាំង​បុគ្គ​លិក មិន​ដឹង​គុណ​ធម៌​ជា​មនុស្ស​ទុក​នៅ​កន្លែង​ណា? (មានវីដេអូ) – CEN