ចាប់ពី​ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ អាមេរិក​ផ្តាច់ជំនួយ​ស៊ីម៉ាក់ តែ​រដ្ឋាភិបាល​ចេញ​រ៉ាប់រង​ – CEN