ប៉ូលិស​ថៃ ឆ្មក់​ចូល​វត្ត​ជា​ច្រើន និង​ចាប់​លោកសង្ឃ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អំពើពុករលួយ – CEN