មនុស្ស​ពីងពាង​ជនជាតិ​ម៉ាលី​ម្នាក់ បាន​ក្លាយ​ជា​វីរៈបុរស​នៅ​ប៉ារីស បន្ទាប់​ឡើង​ជញ្ជាំង​ទៅ​សង្គ្រោះ កុមារ​ (វីដេអូ) – CEN