ឃើញ​ប៉ូលិស​ស្រី​ស្អាត ជនល្មើស​ព្រម​ទទួលទោស និង​សុំ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទាក់ទង – CEN