​ថៃ ៖ គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ បាន​បង្ហើប​លទ្ធភាព​ធ្វើ​សម្ព័ន្ធភាព​ជាមួយ​គណបក្ស​ភឿ​ថៃ – CEN