ស្រី​ស្រស់​នេះ​អះអាង​បំ​ភ្លើ​ស​ការពិត​ថា ប៉ូលីស​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ ក្នុងករណី​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ លទ្ធផល​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN