ខ្លោចចិត្ត​ណាស់ ភរិយា​តួអង្គ​ស្ដេច​កន សង្គ្រោះបន្ទាន់ ខណៈដែល​ពុំមាន​លុយ​ជាប់​ខ្លួន និង​កំពុង​ត្រូវការ​ឈាម​បន្ទាន់​ – CEN