​រឿង​សត្វ​ពស់​សងគុណ​មនុស្ស​ដែល​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​វា​ – CEN