មនុស្ស​ជាច្រើន សុទ្ធតែ​ស្មាន​ខុស​ចម្លើយ​របស់​មហាសេដ្ឋី Bill Gates ពេល​ត្រូវបាន​គេ​សួរ​ថា តើ​ការសម្រេចចិត្ត​ឆ្លាត​វៃ​បំផុត​របស់​លោក​គឺជា​អ្វី​ – CEN