​ថៃ​ពុំ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ពី​ការ​ដែល​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ ត្រូវបាន​អង់គ្លេស​ផ្តល់​ទិដ្ឋាការ​រយៈពេល ១០​ឆ្នាំ​ – CEN