បុរស​សំណាង​ម្នាក់​ ដើររើស​របស់របរ​តិចតួច​ដែល​អ្នកទេសចរ​ជ្រុះ តែ​គាត់​បែរ​រើស​បាន​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ​មួយ​នេះ​ទៅ​វិញ ធ្វើឲ្យ​ជីវិត​គាត់​ផ្លាស់ប្តូរ​ទាំង​ស្រុង​ – CEN