គ​.​ជ​.​ប​ចំណាយ​ជាង ២,៦​លាន​ដុល្លា​រ​បោះពុម្ភ​សន្លឹកឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោត គូសសញ្ញា​អ្វី​ក៏បាន នៅក្នុង​ប្រអប់​ឈ្មោះ​គណបក្ស យកជាការបាន​ទាំងអស់​ – CEN