ទូត​អង់គ្លេស​៖ រដ្ឋាភិបាល​ចក្រភព​អង់គ្លេស នៅតែ​បន្ត​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​កម្ពុជា​ – CEN