ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ឧស្សាហកម្ម​-​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន មក​កម្ពុជា ដើម្បី​អនុវត្តន៍​តាម​នយោបាយ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ របស់​ប្រធានាធិបតី​ចិន​ – CEN