ប្រពន្ធបាត់ការចងចាំ ប្តីត្រូវតែចែចង់ឡើងវិញ ដើម្បីសុំនាងរៀបការជាថ្មី – CEN