លោក​ឌី វិជ្ជា​៖ ភ្នាក់ងារ​សន្ដិសុខ​ឯកជន កុំ​ធ្វើ​អ្វី​ឲ្យលើស​ព្រំដែន​នៃ​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​ – CEN