រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សហការ​ជាមួយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​នឹង​រៀបចំ​ដាក់​ប្រពន្ធ័​ទូទាត់​ប្រាក់​លើ​រថយន្តក្រុង​ – CEN