អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បាន​បើក​បន្ទប់​ស្តាប់​ចម្លើយ​ជន​រង​ការចោទប្រកាន់ ចំនួន​១៩​លើក​ – CEN