គ​.​ជ​.​ប លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​អ្នកបោះឆ្នោត​គូសសញ្ញា ធិ​ក ហើយ​ក្រៅពី​សញ្ញា​នេះ ចាត់ទុក​ជា​សន្លឹកឆ្នោត​មិនបានការ​ – CEN