ថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា គឺជា​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ នៃ​ដំណើរការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី – CEN