រក​យូរហើយ​! ឱសថ​បុរាណបន្តត្រកូល ជួយ​ឲ្យ​ប្តី​ប្រពន្ធ​ស្រលាញ់គ្នា​បេះ​មិន​ដាច់ ពិសេស​ចំពោះ​បុរសៗ​ពុំ​អាច​ឡើង​… – CEN