បងប្អូន​អតីតយុទ្ធជន​កម្ពុជា បាន​លះបង់​សាច់​ស្រស់​ឈាម​ស្រស់ ក្នុង​កិច្ច​ការពារ​ជាតិ​មាតុភូមិ​ – CEN