អំពើ​អសកម្ម​ទាំងឡាយ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​កុមារ​ត្រូវតែ​លុបបំបាត់ចោល​ – CEN