រដ្ឋសភា​បន្ត​សម័យប្រជុំ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែមិថុនា ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣ – CEN