ទីក្រុង “​ខ្មោចលង​” អណ្តែត​ប៉ែល​ប៉ោល​លើ​មហាសាគរ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​…​ឈឺក្បាល​ – CEN