ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ដែល​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស​ចិន អាងទឹក​ទាំងឡាយ​មាន​មនុស្ស​ទៅ​ត្រាំ​ស្ទើរតែ​មើលមិនឃើញ​…​ទឹក​ (មានវីដេអូ) – CEN