អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាងជើង​មិនទាន់​ពិភាក្សាគ្នា​អំពី​បញ្ហា​មិន​វាយលុក​គ្នា​ – CEN