ខ្លួន​ជា​ជនបរទេស កុំ​តាំងខ្លួន​ជា​អ្នក​ស្រឡាញ់​ខ្មែរ ជាង​ខ្មែរ​ – CEN