បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ បញ្ចុះសព​ឪពុក​ខ្លួន​ជាមួយ​លុយ​ពិត​ជិត ៨.០០០​ដុល្លា​ – CEN