​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហូ​ឡង់ ធ្វើឲ្យ​ខ្ចាយ​កាហ្វេ​មក​លើ​ឥដ្ឋ ហើយ​ទង្វើ​បន្ទាប់​មក​របស់​គាត់ ធ្វើឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ស្រុក​នេះ សរសើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​ – CEN