នាយករដ្ឋមន្ត្រី រិះគន់​ដល់​គោលនយោបាយ​របស់​គណ​បក្ស​យុវជន​កម្ពុជា រឿង​ដេញ​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ – CEN