​រឿង​ពិត​លើស​ពី​សាហាវ នៅក្រោយ​ចំណងស្នេហា​មួយ រវាង​យុវជន​ចិន​ម្នាក់ និង​ភរិយា​របស់​ខ្លួន​ដែល​ធ្លាក់​ក្នុងស្ថានភាព “​រុក្ខជាតិ​” – CEN