​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី បដិសេធថា ពុំ​មាន​កំហុសឆ្គង ក្នុង​គ្រោងការណ៍​ជាមួយ​ចិន – CEN