អ្នក​ដេក​លក់​ក្នុង​អង្គប្រជុំ​គ្មាន​ទោស បែរ​ជា​អ្នក​ថត​និង​អ្នក​បង្ហោះ​រូប ត្រូវ​ទទួលពិន័យ និង​ដក​បញ្ឈ​ជើង​ – CEN