លើក​ទី ១​ហើយ ដែល​ឃើញ​ផ្ទាល់​ភ្នែក​នូវ​បំរាម​ទី​១០ របស់​អ្នក​សេព​សុរា ដែល​បំរាម​ទី ១ ប្រាប់ថា “​មួយ​កែវ​ស្រាយ​ចិញ្ចើម​… ដល់​បំរាម​ទី ១០ គឺ​ឆ្កែ​លិទ្ធ​មាត់​” មើលចុះ គ្រា​ដែល​បំពាន​បំរាម​ទី ១០ (មានវីដេអូ) – CEN