ក្រសួង​សុខាភិបាល អំពាវនាវ​ប្រជាព ល​រដ្ឋ​បង្កើន​ការ ប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះ ជម្ងឺគ្រុនឈាម នៅ​ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ​ – CEN