ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម​ចេញ​ព្រឹត្តិប័ត្រ​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​នៅ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​ – CEN