អ្នកជំនាញ​បង្ហាញ​ពី​រចនា​សម្ពន្ធ​ស្រះ​ខាងជើង​មុខ​អង្គរវត្ត​ដែល​បាន​ពី​លទ្ធផល​កំណាយ​ស្រាវជ្រាវ​ – CEN